ประวัติ

พญ. ณิชามีความชำนาญการทางด้านผิวหนังและความงาม โดยมีความชำนาญการเป็นพิเศษทางด้านการใช้เลเซอร์ในการผ่าตัดผิวหนัง

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549
  • ปริญญามหาบัณฑิตสาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) Boston University School of Medicine รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2549 – 2551
  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาตจวิทยา Boston University School of Medicine รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2551 – 2553
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • Cutaneous and Laser Surgery สถาบันโรคผิวหนัง กระทรวงสาธารณสุข 2554

บทความ

วีดีโอ

งานวิจัย

วันจันทร์ 08.00 – 12.00, 15.00 – 20.00
วันอังคาร 08.00 – 12.00, 15.00 – 20.00
วันพุธ 08.00 – 16.00
วันพฤหัสบดี 08.00 – 19.00
วันศุกร์ 09.00 – 12.00
วันอาทิตย์  08.00 - 18.00